Försäljningsvillkor - SystemPartner Scandinavia AB.

Följande försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkor”) gäller för inköp från SystemPartner Scandinavia AB (”SystemPartner) av myndig konsument ("Konsument") eller företag ("Företagskund"), tillsammans refererade till som kund (”Kund”). Om det förekommer motstridiga uppgifter mellan ett avtal (”Avtal”) kopplat till specifik produkt eller tjänst, har Avtal företräde framför Försäljningsvillkor. Konsument som handlar hos SystemPartner omfattas av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.

Registrering

För att SystemPartner ska kunna uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter måste Kund i samband med den första beställningen som görs:

  1. registrera sig i SystemPartners kundregister genom att uppge e-postadress, postadress, namn, personnummer alternativt organisationsnummer och momsregistreringsnummer;
  2. ge sitt samtycke till att SystemPartner för in lämnade uppgifter i sitt kundregister.

SystemPartner kommer att använda uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger kund sitt samtycke till denna användning av sina uppgifter. Lämnat samtycke kan när som helst återkallas via info@systempartner.se.

SystemPartner kundregister är konfidentiellt. SystemPartner förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än koncernbolag eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.

Det åligger Kund att kontinuerligt uppdatera sina registreringsuppgifter. Returneras försändelse på grund av felaktiga registreringsuppgifter debiteras Kund enligt ordervärden förklarade under sektionen "Leverans".

Priser

Gällande pris är det pris som vid tidpunkten för beställningen finns angivet på www.systempartner.se eller i giltig offert. SystemPartner förbehåller sig rätten att ändra priser utan att avisera detta på förhand.

Konsument inom EU betalar alltid svensk moms medan Konsument utanför EU inte betalar svensk moms.

Vid leveranser utanför Sverige kan det tillkomma eventuella införsel- och tullavgifter.

Betalningsvillkor

För leveranser inom Sverige kan betalning ske mot faktura eller via bank-/betal-/kreditkort.

För leveranser utanför Sverige kan betalning ske via bank-/betal-/kreditkort såvida inte annat särskilt överenskommits.

Vid betalning mot faktura skall betalning ske av Konsument inom fjorton (14) dagar och av Företagskund inom tjugoen (21) dagar räknat från fakturadatum. SystemPartner har vid misstanke om att kreditvärdigheten inte är fullgod rätt att kräva betalning via kort eller annullera beställningen.

Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram till dess att SystemPartner tillgodogjort sig betalning för hela beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har SystemPartner rätt annullera beställningen.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f n 8% per månad) samt lagstadgad påminnelseavgift med f n 100SEK

Beställning

I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa villkor. Alla meddelanden ska ske med e-post med undantag för klagomål och returer. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Bindande köpeavtal uppkommer först sedan SystemPartner per e-post bekräftat beställningen. SystemPartner reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före leverans per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning.

Leverans

Varorna levereras enligt vad som anges för varje produkt.

Vid transport till kund bär SystemPartner ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. Vid transport från kund till SystemPartner är däremot kunden ansvarig för produkten.

Om kund ej hämtar ut försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, debiterar SystemPartner som ersättning för frakt och omkostnader:

  1. Om det totala ordervärdet understiger 5 000SEK, debiteras 400SEK
  2. Om det totala ordervärdet överstiger 5 000SEK, debiteras 600SEK
  3. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen.

Ångerrätt

Konsument har rätt att returnera levererad produkt. Konsument skall lämna SystemPartner meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag Konsument tog emot varan. Returporto och fraktkostnader betalas av Konsument.

Returrätten gäller inte outlösta paket, förseglade produkter där förseglingen har brutits eller när tillhörande licensnycklar/koder har levererats.

Meddelande om retur ska av administrativa skäl innehålla följande information:

  1. ordernummer;
  2. fakturanummer; samt
  3. titel på de produkter som önskas returneras.

Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad.

Om kund utnyttjar sin returrätt, ska SystemPartner snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat för produkten till SystemPartner. Tiden räknas från den dag SystemPartner tar emot aktuell produkt från kund.

Företagskund måste ansöka om retur via info@systempartner.se

Reklamation

Har annan produkt levererats än den som kund beställt eller är produkten skadad, ska kund genast via info@systempartner.se göra en reklamation och ange felet. Felaktig produkt returneras fraktfritt såvida av SystemPartner lämnade instruktioner följs. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från SystemPartner.

Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Skada

Utöver vad som angivits ovan och utöver vad som föreskrivs för Konsument i Konsumentköplagen, har SystemPartner inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Övrigt

Upplysningar om beställningar, klagomål och övrig information lämnas per e-post info@systempartner.se.

 

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar på www.systempartner.se möjliggör att också lämna SystemPartners server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av SystemPartner och SystemPartner bär inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Innefattandet av en länk innebär inget godkännande från SystemPartner av aktuell webbplats.

Tillägg för mjukvaror

All programvara som finns tillgänglig genom SystemPartner är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig SystemPartner från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

SystemPartner ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig genom SystemPartner.

Dessa villkor ändrades senast 2020-10-11.